Помогнете да направим света по-добър. Включете се в турнирите на Пук.бг напълно безплатно!

Общи условия

Дата на последна актуализация: 9/24/2019

Софтуерният продукт „Пукльовците“ („Софтуер“) е собственост на „Попалс“ EООД, БУЛСТАТ: 205224221, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, Община Столична; ПК 1421; Район Лозенец; ул.„Розова долина“ №5, ап.7.

Настоящите Общи условия представляват правно съглашение между Вас лично („Вие“) и „ПОПАЛС“ EООД, ЕИК: 205224221, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, Община Столична; ПК 1421; Район Лозенец; ул. „Розова долина“ №5, ап.7.

„Попалс“ EООД изразява волята си да сключи договор с Вас, с който да Ви предостави право да използвате Софтуера само по начините, предвидени по-долу, във Ваша полза, само при следните условия:

  1. Вие нямате закупен Абонамент и сте приели Общите условия, съгласно които имате право да използвате Софтуера само в Демо режим на работа или
  2. Вие имате закупен Абонамент и този Абонамент е валиден, и сте приели Общите условия, съгласно които имате право да използвате Софтуера в Нормален режим на работа.

Вашето приемане на Общите условия става посредством един от следните начини: (1) закупуването на Абонамент от нас; (2) активиране на Конфигуратор или (3) стартиране на Пукльовците в Демо режим на работа, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан/а от Общите условия. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Софтуера, респ. части от съдържанието му, ще се счита също за приемане на Общите условия, като в този случай „Попалс“ ООД си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Софтуера, респ. на съответната част от неговото Съдържание, от страна на съответния ползвател.

В случай че Вие сте юридическо лице, сте задължени да запознаете и осигурите пълното и точното спазване на настоящите Общи условия от наетите от Вас физически лица, инсталиращи, активиращи или употребяващи Софтуера.

Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите условия, моля свържете се с Нас на следната електронна поща: contact@thepoppals.com.

Настоящите Общи условия („Общи условия“) представляват правно съглашение между Вас („Вас“, „Вие“, „Ползвател“) и „Попалс“ ООД, БУЛСТАТ: 205224221, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, Община Столична; ПК 1421; Район Лозенец; ул. „Розова долина“ №5, ап.7. („Ние“, „Нас“, „Нашите“, „Титуляр“)

1. Определения

Използваните термини в Общите условия имат следните значения:

1.1. „Документация“ означава всички печатни и цифрови материали, включващи, но не ограничаващи се до, помощни файлове, ръководства за употреба, общите условия или техническа информация във връзка със Софтуера. Документацията не е предмет на използване от Ползвателя съгласно тези Общи условия. Същата е собственост на Титуляра.

1.2. „Софтуер“ означава цялата или която и да е част от софтуерната технология, доставена Ви по силата на настоящите Общи условия независимо от формата, способа или средството на предоставяне или последващо инсталиране или употреба, /състояща се от: софтуер, мобилни приложения (включително Пукльовците и Конфигуратора), уебсайта, интерфейси и съдържание независимо дали технически се разглеждат като софтуерен код/ собственост на „Попалс“ ООД, независимо от формата, включително архивни копия, надграждания, цялостни обслужващи пакети, моментални поправки или разрешени слети копия. Понятието „Софтуер“ не включва Софтуера на трети страни или изделията на трети страни.

1.3. „Пукльовците“ означава игровото мобилно приложение – собственост на „Попалс“ ООД, с включеното в нея съдържание, а именно: Сканиращ екран, Екран за избор на броя на играчите, Авторски теми с упражнения (вкл. „Нефтопукльото“ и „Боклупукльото“) и Екран за резултати. Упражненията са съобразени с официалната програма на българското образование за начален курс на обучение и изискванията на Министерството на образованието и науката. Видът на Пукльовците и тяхното структуриране или съдържание се определя по преценка на Титуляра и може да бъде обект на промяна – резултат от решение на последния.

1.4. „Конфигуратор“ означава конфигуриращото мобилно приложение – собственост на „Попалс“ ООД, с включеното в нея съдържание, а именно: Екран за вход, Екран за активиране и Екран за конфигуриране и генериране на QR код. Видът на Конфигуратора и неговото структуриране или съдържание се определя по преценка на Титуляра и може да бъде обект на промяна – резултат от решение на последния.

2. Права на интелектуална собственост и запазване на собствеността

2.1. Софтуерът е предмет на лицензия, а не на продажба. Обемът на разрешението да използвате Софтуера зависи от заплатения от Вас Абонамент.

2.2. „Попалс“ ООД е носител на всички права върху Софтуера и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително тези, касаещи търговската тайна.

2.3. Ползвателят се съгласява да използва адекватни средства, за да защити Софтуера от непозволена употреба. „Попалс“ ООД си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи условия, включително правото да променя и подобрява Софтуера. „Попалс“ ООД не предоставя на Ползвателя изрично или косвено право върху патентите, търговските марки или информацията, която е търговска тайна на „Попалс“ ООД или неговите лицензодатели.

3. Предоставяне на права

3.1. Съгласно настоящите Общи условия, „Попалс“ ООД предоставя на Ползвателя лично, неизключително, ограничено, непрехвърлимо право на използване на Софтуера, което зависи от конкретно закупения Абонамент, като разрешава на Ползвателя да осъществява позволената употреба съгласно Общите условия.

3.2. Предоставената от „Попалс“ ООД информация за активиране на Софтуера, включваща Номер на Абонамента и Код за активиране, са конфиденциална информация, за чието опазване отговорност носи единствено Ползвателят.

4. Минимални технически изисквания

Пукльовците и Конфигураторът имат определени минимални технически изисквания. Моля уверете се, че отговаряте на тези минилани технически изисквания, преди да ги изтеглите, инсталирате или използвате.

4.1. Пукльовците изискват таблет с операционна система Android, версия 4.1 или по-нова, с Камера и достъп до Интернет. Също така изискват 30МБ пространство за съхранение. За безпроблемно използване на Пукльовците е препоръчително още таблетът да с е поне седем инчов екран и 1 GB оперативна памет;

4.2. Конфигураторът изисква мобилно устройство (мобилен телефон или таблет) с операционна система Android, версия 4.1 или по-нова, и достъп до Интернет. Изисква 30 МБ пространство за съхранение.

4.3. „Попалс“ ООД не носи отговорност за проблеми свързани с Пукльовците и Конфигуратора, ако те са инсталирани на устройства, които не оговарят на минималните технически изисквания съгласно Общите условия.

5. Изтегляне и инсталиране

Пукльовците и Конфигураторът са свободно достъпни в Интернет и могат да бъдат инсталирани директно от Google Play. За целта е необходимо да посетите посочените по-долу адреси през устройствата, на които искате да бъдат инсталирани и да натиснете „Инсталирай“ (или „Актуализирай“, ако те вече са инсталирани и има по-нова версия).

5.1. Игрите следва да бъдат инсталирани от http://play.google.com/.

5.2. Конфигураторът следва да бъде инсталиран от http://play.google.com/.

5.3. „Попалс“ ООД не носи отговорност за проблеми свързани с Пукльовците и Конфигуратора, ако те не са инсталирани от адресите, посочени по-горе.

6. Използване

6.1. Потребители

Потребител е физическото лице, което инсталира, активира или употребява Софтуера.

6.1.1. В случай че Ползвателят е физическо лице, то Ползвателят е и Потребителят.

6.1.2. В случай че Ползвателят е юридическо лице, то Потребители могат да бъдат само физически лица, които са в трудово или служебно правоотношение с Ползвателя. Последният е длъжен да запознае и осигури пълното и точното спазване на настоящите Общи условия от Потребителите на Софтуера. Съответно Ползвателят е отговорен при нарушения, свързани с настоящите Общи условия.

6.2. Ръководства за употреба

Преди използването на Пукльовците и Конфигуратора, Ползвателят следва да се запознае с техните ръководства за употреба, в които подробно са описани техните налични функционалности и ограничения. За Пуклоьвците ръководството за употреба може да бъде достъпено на ..., а това за Конфигуратора на ... .

6.3. Режими на използване

Софтуерът може да се използва в два режима на работа:

6.3.1. „Демо“ режим, който позволява демонстриране или тестване на основните функционалности на Пукльовците. Той се характеризира със следните ограничения: продължителност на упражненията е не повече от една минута и упражняваните числата са от 9 до 11 включително. Използването на Пукльовците без наличието на тези ограничения се приема за работа в „Нормален“ режим.

6.3.2. „Нормален“ режим, който позволява да се използват в пълнота и без ограничения всички функционалности на Пукльовците. За целта е необходимо да имате закупен Абонамент.

6.4. Закупуване на абонамент

За да може Ползвателят да използва Пукльовците в Нормален режим, е необходимо да бъде закупен Абонамент. Последният включва:

6.4.1. „Абонаментен номер“ – Уникалната поредица от символи, букви, числа или специални знаци, идентифициращи еднозначно Вашия Абонамент;

6.4.2. „Срок на валидност“ – Определя срока, за който ще бъде валиден Абонамента. След изтичане на този срок, Абонаментът се деактивира и съответно Ползвателят няма да може да използва Пукльовците в Нормален режим на основание на този Абонамент. В случай че има неизползвани Конфигурации – Титулярят не дължи възстановяване на заплатеното Възнаграждение или части от него;

6.4.3. „Брой Потребители“ – Определя броя на Потребители, които ще могат да използват този Абонамент чрез активиране на свой собствен Конфигуратор (съответно на свое собствено мобилно устройство);

6.4.4. „Брой конфигурации за един Потребител“ – Определя броя на позволените QR кодовете („Конфигурации“), който могат да бъдат генерирани в рамките на Абонамента (чрез Конфигуратора) от един Потребител. Тези QR кодове са нужни, за да се стартират Игрите в Нормален режим на работа.

6.4.5. „Възнаграждение“ – Определя сумата, която Ползвателят трябва да заплати за Абонамента съгласно Броя потребители и Броя на конфигурациите за един Потребител.

6.5. Активиране на конфигуратора

За да може Ползвателят да използва Пукльовците в Нормален режим, освен закупен и валиден Абонамент, е необходимо активиране на Конфигуратора на мобилното устройство за всеки отделен Потребител от Абонамента.

6.5.1. Съгласно специфичния Абонамент, „Попалс“ ООД ще предостави на Ползвателя „Код за активиране“ за всеки отделен Потребител от Абонамента. Той представлява уникална поредица от символи, букви, числа или специални знаци. Този код, заедно с Абонаментния номер позволява активиране на Конфигуратора, с който Потребителят ще може да генерира специални QR кодове, нужни за стартирането на Пукльовците в Нормален режим на работа.

6.5.2. След получаване на Номера на Абонамента и Кода за активиране, Ползвателят е отговорен за активиране на Конфигуратора на мобилните устройства на Потребителите.

6.6. Срокове за ползване

6.6.1. Сроковете за ползване на Пукльовците в Нормален режим на работа започват да текат от момента, в който е получено плащане на Възнаграждението по съответния Абонамент. Абонаментът е възможен след обработване на изпратеното плащане, за което Ползвателят получава съобщение.

6.6.2. След изтичане Срока на валидност на Абонамента, последният се деактивира. В случай че Ползвателят не е използвал всички Конфигурации, Титулярят не дължи възстановяване на заплатеното Възнаграждение по Абонамента или части от него.

6.6.3. Ползвателят се съгласява, че след заплащане на избрания от него Абонамент, няма право да се откаже за срока на закупения Абонамент и да претендира връщане на платеното Възнаграждение. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Ползвателя, преди изтичане на срока на валидност на Абонамента, платеното от него Възнаграждение се задържа от Титуляра.

6.7. Непозволена употреба

6.7.1. С изключение на предвиденото в настоящите Общи условия, Ползвателят няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да възпроизвежда, да рекламира, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин (включително чрез преработка, превод и други) Софтуера или части от него. Ползвателят няма право да предоставя достъп до Софтуера или споделя своя Абонамент с трети лица.

6.7.2. Ползвателят няма право да превежда, преработва, адаптира и да внася други изменения в Софтуера или части от него, включително и за отстраняване на грешки.

6.7.3. Ползвателят няма право да прави копие на Софтуера, включително за архивни цели.

6.7.4. С изключение на предвиденото в настоящия Договор, Ползвателят няма право да разпространява Номер(а) на Абонамент(и), Код(ове) за Активиране, лицензионни авторизационни файлове, лицензионни файлове за разработка сред трети страни без предварителното съгласие на Титуляря.

6.8. Задължения на ползвателя

6.8.1. Спазва добрите нрави при и по време на използване на Софтуера, включително, но не само – не уврежда доброто име и авторитет на Софтуера, Титуляря или отделни елементи на неговото съдържание.

6.8.2. Получава допълнителна информация от страна на Титуляря във връзка с Софтуера по посочени от него електронна поща и телефонен номер, включително относно изтичащ Абонамент, текущи промоции и др.

6.9. При неспазване на което и да било от правилата по настоящите Общи условия, Титулярят има право: да деактивира закупения Абонамент; да прекрати настоящите Общи условия едностранно и без предизвестие. Преценката зависи от Титуляря. В тези случаи Титулярят не дължи връщане на платено от страна на Ползвателя Възнаграждение или части от него. Последното служи като неустойка за обезщетяване на вредите, причинени на Титуляря, като последният има право да претендира обезщетение и за вреди, надхвърлящи размера на платеното Възнаграждение.

7. Срок и прекратяване

7.1. Правата по това съглашение влизат в сила считано от датата на приемане на настоящите Общи условия. Правата, предоставени по силата на това съглашение, ще продължат до:

  • момента, в който Ползвателят избере да преустанови използването на Софтуера чрез деинсталиране на Пукльовците и Конфигуратора;
  • момента, в който Титулярят по своя преценка прекрати съществуването или функционирането на Софтуера или части от него или
  • прекратяване на ползването от някоя от страните по Общите условия поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

7.2. Независимо от причината за прекратяване, Титулярят не носи каквато и да било отговорност към Ползвателя или трети лица, включително за преки или косвени вреди, причинени неудобства, закупуването на допълнителни продукти на трети лица и други.

7.3. Титулярят си запазва правото да прекрати поддържането на Софтуера по всяко време, като съобщи това на Ползвателите, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност Титулярят да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Софтуера. В тези случаи на Ползвателите не се дължи компенсация.

7.4. Титулярят има право да санкционира участници, намерили и злоупотребяващи с технически дефект в Софтуера.

8. Отговорност

8.1. Софтуерът се предоставя „както е“ без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само, гаранции за успеваемост, продаваемост, пригоденост за определена цел или друга гаранция. Титулярят не гарантира, че Софтуерът ще задоволи изискванията и потребностите на Ползвателя или че същият е без дефекти или грешки, устойчив на грешки (fault-tolerant) или защитен от грешки (fail-safe) или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването му ще бъде без прекъсвания. Титулярят не гарантира надеждността на Софтуера. Титулярят отхвърля всички останали гаранции или условия, от който и да е вид независимо дали са изрични или косвени, в това число, но не само, системно интегриране и ненакърняване на правото на интелектуална собственост. Софтуерът не е проектиран, произведен или предназначен за употреба в условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Ползвателя.

8.2. Цялата отговорност на Титуляря ще бъде ограничена, изцяло по преценка на Титуляря, до поправка, корекция или обработка на съдържание на Софтуера. Поправката, корекцията или обработката на Софтуера се извършват от Титуляря в обхват, обем и срок по преценка на същия. Преценката на Титуляря по настоящата клауза не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Ползвателя за заплащане на обезщетения или други от Титуляря. Ползвателят няма право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от поправки, корекции или обработки на Софтуера или от вече извършени поправки, корекции или обработки на Софтуера от страна на Титуляра.

9. Събиране, използване, обработка, пренасяне, съхранение на информация

9.1. Титулярят обработва личните данни на Ползвателя съгласно Политика за поверителност на „Попалс“ ООД.

9.2. Обработването на личната информация от Титуляря може да бъде свързано и с разработване на нови и подобряване на съществуващите продукти и Услуги; запознаване с правни и регулаторни изисквания; предоставяне или изпращане на Ползвателя на подобрения и актуализации или уведомления за подобрения и актуализации на Софтуера, или други продукти и услуги на Титуляря.

10. Общи разпоредби

Бъдещи актуализации.

10.1. Титулярят има право да променя, развива или изменя Софтуера, без прeдварителното или последващо съгласие, одобрение или друга форма на волеизявление на Ползвателя, респ. потребителя.

Допълнения към Общите условия.

10.2. Титулярят има право да въвежда допълнителни ограничения към предвидените в настоящите Общи условия, свързани с ползването на Софтуера или отделни части от него, когато липсата на подобни ограничения могат да доведат до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им от Титуляря.

Промяна или прекратяване на използването.

10.3. Ползвателят се съгласява, че „Попалс“ ООД има право, без да носи отговорност към Ползвателя или трети лица, да променя, спира, прекратява, преустановява, да налага ограничения или да изключва използването на Софтуера по всяко време, временно или постоянно, с или без предупреждение до Ползвателя или трети лица.

Поддръжка.

10.4. Без да се ограничават гореспоменатите права, „Попалс“ ООД си запазва правото, а Ползвателят се съгласява, че „Попалс“ ООД може по своя преценка, периодично да преустановява услугите от експлоатация, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации както и при диагностика и други поддръжки на Софтуера.

Разпоредби за контрол на износа.

10.5. Ползвателят изрично приема да не изнася, реекспортира, прехвърля или публикува Софтуера, в цялост или частично, към трети страни, на трети лица.

Данъци, такси и транспортни разходи.

10.6. Всякакви данъци или такси, като например данък продажба, данък върху доходи от използване, ДДС, митни сборове и такси или тарифи или разходи за транспорт и обработка и други, които могат да възникнат във връзка с използването на Пукльовците се заплащат от Ползвателя или са за негова сметка.

Без косвено освобождаване от задължение.

10.7. Неизпълнението на която и да е от страните за прилагане на дадена разпоредба от настоящите Общи условия не отменя задължението, произтичащо от тази разпоредба или правото на страната да прилага тези или които и да било други разпоредби от тук нататък.

Разделност.

10.8. Страните се съгласяват, че ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже неприложима на каквото и да било основание, тази разпоредба ще бъде ревизирана единствено до степента, необходима, за да се постигне приложимост на редакцията.

Правоприемник и приобретатели.

10.9. Ползвателят няма право да възлага, предоставя подлиценз или прехвърля свои права или да делегира свои задължения по силата на настоящите Общи условия без предварително писмено съгласие от страна на „Попалс“ ООД и всеки опит да направи това без съгласие ще се счита за недействителен. Тези Общи условия ще бъдат обвързващи за съответните правоприемници и приобретатели на страните по настоящите Общи условия.

Приложимо право. Арбитраж.

10.10. Настоящите Общи условия се регулират от и са съставени в съответствие със законите на Република България без позоваване на конфликт на правни принципи. Въпроси относно интелектуалната собственост се регулират от законодателство на Република България. Освен ако не е посочено друго в разпоредбата на всеки спор, произтичащ от или отнасящ се до настоящите Общи условия или до тяхното нарушаване, който не може да бъде решен чрез преговори, ще бъде окончателно решен чрез арбитраж – Арбитражния съд към Българската търговско промишлена палата в гр. София, съобразно с неговия Правилник – посредством арбитражен състав от трима арбитри. Тези Общи условия не се регулират от Конвенцията на ООН за Договорите за международни продажби на стоки, прилагането на която изрично се изключва.

Цялост на Общите условия.

10.11. Настоящите Общи условия съставляват единствено и цялостно споразумение между страните по отношение на предмета, посочен тук, и заменят всички предишни споразумения и уговорки между страните, отнасящи се до същия предмет. Допълнителни или различни условия, включени в поръчка или друг документ, няма да бъдат обвързващи за Титуляря.